تحلیل و پیش بینی قیمت نفت برنت

تاریخ: ‌یک‌شنبه، ۳۰ آذر ۱۳۹۹

نفت برنت پس افت قمیتی ۷۷ درصدی از قیمت ۸۶$ در قمیت ۱۹$ توانست به تعادل برسد و وارد کانال صعودی کوتاه مدتی خود شود. با توجه به گذر نفت از محدوده مهم مقاومتی ۴۵$ این کامودیتی وارد کانال ۵۰$ شده است.

در صورت عبور نفت از ترند منفی خود (۵۷$) انتظار برای رشد سریع تر نفت بیشتر خواهد شد. اهداف نفت در بازه میان مدتی ۶۳$ و ۷۲$ می‌باشد.

Brent Crude Oil Price Analysis-20 December 2020 | www.petrobon.com
Brent Crude Oil Price Analysis-20 December 2020 | www.petrobon.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.